0%

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

O Όμιλος SWAT τηρεί και εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν  4624/2019 για την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων  σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος SWAT  με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο Όμιλος SWAT με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αχαρνών 99 & Παρασίου 1 10440 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2106000010

Email: contact@swatgroup.gr

Ποια  προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται ο Όμιλος SWAT είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία  αφορά στα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στον Όμιλο SWAT σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση ή κάνοντας την εγγραφή σας, όπως:

  • Δεδομένα ταυτότητας: Όνομα, Επώνυμο, Φωτογραφία, Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, Εκδούσα Αρχή, Ημερομηνία Έκδοσης.
  • Δεδομένα Επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Δεδομένα Υγείας: Ιατρικές Γνωματεύσεις, Ιατρικά πιστοποιητικά.
  • Βιογραφικά δεδομένα

Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, ο Όμιλος SWAT ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της συνεργασίας σας με τον Όμιλο είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

  • Την συγκατάθεσή σας όταν απαιτείται
  • Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης
  • Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
  • Την διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος
  • Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον
  • Την διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό του Ομίλου, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε ο Όμιλος ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Ο Όμιλος  διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον ανά περίπτωση νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στον Όμιλο εργαζόμαστε καθημερινά και με συνέπεια  για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.

Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και περιορίζονται στα απαραίτητα.

Είναι ακριβή και ενημερωμένα.

Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.

Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6475600
Fax: 210-6475628
E-mail: complaints@dpa.gr